Working with EU documents - COM (2022) 540

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Direktive 2000/60/EZ o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne politike, Direktive 2006/118/EZ o zaštiti podzemnih voda od onečišćenja i pogoršanja stanja i Direktive 2008/105/EZ o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
Integrirano upravljanje vodama – revidirani popisi onečišćujućih tvari u površinskim i podzemnim vodama - Program rada EK-a za 2022.