Working with EU documents - COM (2022) 156

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama (integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) i Direktive Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date