Odbor za zaštitu okoliša i prirode

Izvješće Odbora za zaštitu okoliša i prirode o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562

Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora raspravio je, na 41. sjednici  održanoj 23. siječnja 2019. godine, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji, s Konačnim prijedlogom zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 3. siječnja 2019. godine uz prijedlog da se sukladno članku 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi Zakon donese po hitnom postupku.   
Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na temelju članka 95. Poslovnika Hrvatskoga sabora, raspravio je predloženi Zakon kao matično radno tijelo.
Odbor je proveo objedinjenu raspravu o ovom predloženom Zakonu P.Z. br. 562 te P.Z. br. 559, P.Z. br. 560 i P.Z. br. 561.  
U uvodnom obrazloženju predstavnik predlagatelja istaknuo je da se predloženim izmjenama i dopunama ovaj Zakon usklađuje s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („NN“, br. 118/2018.) kojim je propisan prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te prestanak važenja Uredbe o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („NN“, br. 72/15) s 1. siječnjem 2019. godine. Ujedno se predloženi Zakon usklađuje s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje rad državnog inspektorata, odnosno utvrđuje Državni inspektorat kao središnje tijelo državne uprave nadležno za inspekcijske poslove u području poljoprivrede i zaštite prirode. 
Nakon uvodnog obrazloženja u raspravi na Odboru istaknuto je da je odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša („NN“ br. 118/18) propisano da će s 1. siječnja 2019. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike preuzeti sve poslove i radnike zatečene na preuzetim poslovima, imovinu, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstava za rad, nekretnine, prava i obveze te financijska sredstva Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Budući da je sada već 23. siječanj 2019. zatraženo je pojašnjenje kako je što se tiče ovih zakona riješeno navedeno preuzimanje poslova Hrvatske agencije za okoliš i prirodu. Predstavnik predlagatelja pojasnio je da je u ovom prijelaznom razdoblju ministar donio Odluku o preuzimanju od strane državnog tajnika i Glavnog tajništva Ministarstva ovlasti potpisivanja akata, s tim da dosadašnji djelatnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu uredno rješavaju predmete koji su im do sada bili u nadležnosti. S donošenjem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike ovo će pitanje biti u potpunosti riješeno. 
Vezano uz ocjenu danu u obrazloženju predloženog Zakona kako za njegovo provođenje nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske istaknuto  je da će ukidanje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu neminovno izazvati posredne troškove, a što će se tek s vremenom moći u potpunosti procijeniti. Izraženo je mišljenje da je racionaliziranje državne uprave kroz ukidanje Hrvatske agencije za okoliš i prirodu kriva odluka.
Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (7 glasova „za“, 3 glasa „suzdržan“ i 1 glas „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 511/2014 O MJERAMA USKLAĐIVANJA ZA KORISNIKE PROTOKOLA IZ NAGOYE O PRISTUPU GENETSKIM RESURSIMA TE POŠTENOJ I PRAVIČNOJ PODJELI DOBITI KOJA PROIZLAZI IZ NJIHOVA KORIŠTENJA U UNIJI

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Ivana Vilibora Sinčića,  predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Ivan Vilibor Sinčić