Odbor za ratne veterane

Izvješće Odbora za ratne veterane o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu

Odbor za ratne veterane Hrvatskoga sabora na svojoj 18. sjednici održanoj 6. srpnja 2023. godine razmotrio je Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN-99/18), dostavio Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, aktom od 23. svibnja 2023. godine.

Odbor je raspravu proveo u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno odredbi članka 91. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Odbor nije raspolagao s mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o predmetnom aktu.

Prema riječima predstavnika predlagatelja ukupna imovina Fonda na dan 31. prosinca 2022. godine iznosila je 997.021.225,80 kuna, a ukupna dobit iz poslovanja Fonda u 2022. godini iznosi 39.739.495,97 kuna. Koncem izvještajnog razdoblja broj udjela u Fondu bio je 1.783.049,8316 a vrijednost udjela iznosila je 534,79 kuna. Tijekom 2022. godine Upravni odbor Fonda HB sukladno odredbama članka 44. Stavka 2. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, donio je odluku da se polovina realizirane neto dobiti Fonda HB za 2021. godinu, u iznosu od 19.206.600,28 kuna, isplati Zakladi hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji radi poboljšanja eonomskog i materijalnog položaja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Također četvrtina realizirane neto dobiti Fonda HB za 2021. godinu u iznosu 9.603.300,14 kuna uplaćena je članovima Fonda sukladno veličini njihovih udjela, a četvrtina realizirane neto dobiti Fonda HB za 2021. godinu u iznosu 9.603.300,14 kuna raspoređena je za reinvestiranje.
Prema mišljenju neovisnog revizora financijski izvještaji Fonda HB za 2022. godinu usklađeni su, u svim značajnim odrednicama, s revidiranim financijskim izvještajima, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska unija.

U raspravi članovi Odbora pohvalili su poslovanje Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu.

Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno (9 glasova ZA) odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg 

z a k lj u č k a

Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu.

Za svog izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Josipa Đakića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Josip Đakić