Objavljen pregled amandmana na Prijedlog državnog proračuna RH za 2019. godinu

Pregled amandmana sadrži proceduralno valjano podnesene amandmane te pregled amandmana koji nisu podneseni u skladu s člankom 38. Zakona o Proračunu. 

Kartica:  Prijedlog državnog proračuna s projekcijama