Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak (P. Z. br. 862)