Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (P. Z. br. 661)