Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (P.Z. br. 624)