Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (P.Z. br. 76.)

Pregled amandmana sadrži 43 podnesena amandmana.

Kartica akta: P.Z. br. 76