Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (P.Z. br. 251)