Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona (P. Z. br. 861)