Objavljen pregled amandmana na Konačni prijedlog zakona o dopuni Općeg poreznog zakona (P.Z. br. 861)