Aktivnosti Hrvatskoga sabora u okviru pružanja tehničke pomoći drugim parlamentima od 2013. do 2023.

Od 2002. godine Hrvatski sabor bio je primatelj tehničke pomoći. Nacionalni parlamenti država članica Europske unije, službe Europskoga parlamenta, Europske komisije te druge partnerske organizacije koje imaju programe za pružanje tehničke pomoći (poput OESS-a, DCAF-a, UNDP-a, GIZ-a i mnogi drugi) podupirali su jačanje administrativnih kapaciteta u Hrvatskome saboru putem raznih projekata pružanja potpore. 

Nakon članstva u Europskoj uniji 1. srpnja 2013., Hrvatski sabor je postao pružatelj tehničke pomoći te s godinama bilježi sve značajniji broj aktivnosti u pružanju potpore drugim parlamentima u jačanju administrativnih kapaciteta. 

Polazeći od jačanja bilateralnih odnosa kao vanjskopolitičkog prioriteta Hrvatske, posebno u kontekstu politike proširenja Europske unije na zemlje jugoistočne Europe, Hrvatski sabor iznimno je posvećen suradnji sa zemljama u regiji putem pružanja pomoći parlamentima. 

 

Grafikon 1. Primatelji tehničke pomoći Hrvatskoga sabora od 2013. do 2023.

korisnici tehničke pomoći
 

Od početka pružanja tehničke pomoći 2013. godine službenici Hrvatskoga sabora sudjelovali su u 113 različitih aktivnosti usmjerenih na prenošenje stečenih iskustava i znanja, odnosno pružanja tehničke pomoći, kao što su:

-    domaćinstvo studijskim posjetima službenika parlamenata i vlada drugih država,
-    sudjelovanje službenika i zastupnika Hrvatskoga sabora u twinning projektima EU-a,
-    sudjelovanje službenika i zastupnika Hrvatskoga sabora u TAIEX projektima EU-a,
-    sudjelovanje službenika i zastupnika u globalnom projektu EU-a INTER PARES,
-    sudjelovanje službenika Hrvatskoga sabora kao predavača na projektima tehničke pomoći različitih organizatora (OESS-a, DCAF-a, UNDP-a, GIZ-a i drugih)
-    suradnja s Europskim parlamentom na pružanju tehničke pomoći putem Mreže za potporu demokraciji. 

Od 2014. Hrvatski sabor redovito sudjeluje u provedbi twinning projekata u nacionalnim parlamentima država u okviru politike proširenja Europske unije. Stručnjaci iz Hrvatskoga sabora aktivno su sudjelovali u provedbi četiri parlamentarna twinning projekta u državama jugoistočne Europe (dva projekta u Bosni i Hercegovini, projekt na Kosovu i projekt u Albaniji), od toga u tri projekta bez institucionalnog sudjelovanja, samo angažiranjem službenika u svojstvu kratkoročnih stručnjaka. 

U posljednjem twinning projektu u Bosni i Hercegovini, koji se odvijao u razdoblju 2019. – 2021., Hrvatski sabor je prvi put sudjelovao institucionalno, kao dio konzorcija koji upravlja projektom. Slijedom statusa mlađeg partnera u projektu Hrvatski sabor je utjecao na izradu plana rada projekta i dinamiku provedbe projekta te primao nadoknadu troškova za sudjelovanje u provedbi projekta.

 

Grafikon 2. Broj aktivnosti o okviru programa tehničke pomoći u kojima je sudjelovao Hrvatski sabor od 2013. do 2023.

programi tehničke pomoći

 

Aktivnosti povezane s pružanjem tehničke pomoći Hrvatskoga sabora koordinira i provodi Ured za međunarodne i europske poslove u suradnji s Uredom predsjednika Hrvatskoga sabora i tajnikom Hrvatskoga sabora te Odborom za europske poslove i ostalim odborima koji imaju iskustva potrebna za projekte tehničke pomoći.