Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 201

EU oznaka akta
Naziv akta
Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2454 u pogledu datumâ početka primjene zbog krize uzrokovane bolešću COVID-19
Vrsta akta
Prijedlog uredbe
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Vrsta postupka
Posebni zakonodavni postupak
Datum izravne dostave