Postupanje s dokumentima Europske unije - COM (2020) 21

EU oznaka akta
Naziv akta
Komunikacija komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Plan ulaganja za održivu Europu: Plan ulaganja za europski zeleni plan
Vrsta akta
Komunikacija
Područje politika
Ekonomska i monetarna politika
Okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Datum izravne dostave
Inicijativa Europske komisije i Program rada Europske komisije
Financiranje održive tranzicije - Program rada EK za 2020.