Postupanje s dokumentima Europske unije

U skladu s odredbama Protokola I. Lisabonskog ugovora o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, institucije Europske unije izravno dostavljaju nacionalnim parlamentima sve prijedloge zakonodavnih i nezakonodavnih akata kao i ostale dokumente na hrvatskom jeziku.

Izravno dostavljeni dokumenti pohranjuju se na svim službenim jezicima Europske unije u bazi dokumenata IPEX-a.

Obrazloženo mišljenje
Politički dijalog
Područje politika
Ukupno rezultata: 1461
Oznaka akta Naziv akta Datum dostave
COM (2018) 856 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Drugo izvješće u okviru mehanizma suspenzije viza 14.01.2019.
COM (2018) 845 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Sedamnaesto izvješće o napretku u uspostavi učinkovite i istinske sigurnosne unije Popis zakonodavnih inicijativa 14.01.2019.
COM (2019) 1 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Cijene energenata i troškovi energije u Europi 09.01.2019.
COM (2018) 894 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije 09.01.2019.
COM (2018) 895 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije 09.01.2019.
COM (2018) 893 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije 09.01.2019.
COM (2018) 848 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o preispitivanju i ažuriranju drugog provedbenog plana Europske unije u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 03.01.2019.
COM (2018) 854 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji 03.01.2019.
COM (2018) 853 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Sporazum o suradnji o civilnom globalnom navigacijskom satelitskom sustavu (GNSS) između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Bugarske, Republike Hrvatske i Rumunjske Europskoj uniji 03.01.2019.
COM (2018) 855 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu i Vijeću Trenutačno stanje i način njegova poboljšanja u pogledu nedostatka reciprociteta u području vizne politike 21.12.2018.
COM (2018) 890 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci - Pripreme za povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 30. ožujka 2019.: Provedba Komisijina akcijskog plana za izvanredne situacije 21.12.2018.
COM (2018) 891 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske 21.12.2018.
COM (2018) 892 Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća radi omogućivanja nastavka programâ teritorijalne suradnje PEACE IV (Irska–Ujedinjena Kraljevina) i Ujedinjena Kraljevina–Irska (Irska–Sjeverna Irska–Škotska) u kontekstu povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije 21.12.2018.
COM (2018) 860 Izviješće Komisije Europskom parlamentu I Vijeću o drugom godišnjem preispitivanju funkcioniranja europsko-američkog sustava zaštite privatnosti 20.12.2018.
COM (2018) 816 Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Europski strukturni i investicijski fondovi 2014.-2020. Sažeto izvješće o godišnjim izvješćima o provedbi programa za 2018. kojim je obuhvaćena provedba u razdoblju 2014.-2017. 20.12.2018.
COM (2018) 857 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2010/64/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o pravu na tumačenje i prevođenje u kaznenim postupcima 18.12.2018.
COM (2018) 858 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 2012/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o pravu na informiranje u kaznenom postupku 18.12.2018.
COM (2018) 842 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Izvješće o funkcioniranju europskog tržišta ugljika 17.12.2018.
COM (2018) 844 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o pregledu i ocjeni statistike i informacija o automatskim razmjenama u području izravnog oporezivanja 17.12.2018.
COM (2018) 830 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Priloga XI. Pravilniku o osoblju i njegova članka 66.a 17.12.2018.
COM (2018) 829 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o primjeni Priloga XII. Pravilniku o osoblju 17.12.2018.
COM (2018) 852 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EZ) br. 428/2009 o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom 17.12.2018.
COM (2018) 847 Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Direktive 2008/105/EZ o standardima kvalitete okoliša u području vodne politike 17.12.2018.
COM (2018) 766 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci - Treće izvješće o napretku u smanjenju loših kredita i daljnjem smanjenju rizika u bankarskoj uniji 17.12.2018.
COM (2018) 836 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon 17.12.2018.
COM (2018) 835 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon 17.12.2018.
COM (2018) 843 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) br. 1260/2013 o europskoj demografskoj statistici 15.12.2018.
COM (2018) 846 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu,Vijeću i Europskom gospodarskom i socijalnom odboru Drugi akcijski plan za borbu protiv nezakonite trgovine duhanom za razdoblje od 2018. do 2022. 14.12.2018.
COM (2018) 837 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u radnoj skupini za vino osnovanoj Sporazumom o gospodarskom partnerstvu između Europske unije i Japana u pogledu obrazaca koji će se koristiti za certifikate za uvoz vinskih proizvoda podrijetlom iz Japana u Europsku uniju i modaliteta koji se odnose na samocertificiranje 14.12.2018.
COM (2018) 812 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga 13.12.2018.
COM (2018) 827 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona 13.12.2018.
COM (2018) 831 Prijedlog odluke Vijeća o potpisivanju, u ime Europske unije, Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o Sporazumu između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona 13.12.2018.
COM (2018) 828 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna uz Sporazum između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Švicarskoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona 13.12.2018.
COM (2018) 793 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Regionalnom upravljačkom odboru Prometne zajednice u pogledu određenih proračunskih i kadrovskih pitanja u vezi s provedbom Ugovora o osnivanju Prometne zajednice 13.12.2018.
COM (2018) 813 Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje radi borbe protiv prijevara u vezi s PDV-om 13.12.2018.
COM (2018) 826 Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije, Republike Islanda i Kraljevine Norveške uz Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj s obzirom na pristup Eurodacu u svrhu kaznenog progona 13.12.2018.
COM (2018) 822 Izviješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Uredbe (EU) 531/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. lipnja 2012. o roamingu u javnim pokretnim komunikacijskim mrežama u Uniji, kako je izmijenjena Uredbom (EU) 2015/2120 i Uredbom (EU) 2017/920 12.12.2018.
COM (2018) 818 Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću - Provedba trećeg programa djelovanja Unije u području zdravstva u 2015. 12.12.2018.
COM (2018) 815 Izvješće komisije Europskom parlamentu i Vijeću Završno izvješće na temelju članka 4. Odluke br. 562/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o sudjelovanju Europske unije u povećanju kapitala Europskog investicijskog fonda 12.12.2018.
COM (2018) 838 Komunikacija Komisije o smjernicama za nacionalna regulatorna tijela u pogledu transparentnosti i ocjenjivanja prekograničnih tarifa za pakete u skladu s Uredbom (EU) 2018/644 i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1263 12.12.2018.
COM (2018) 795 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija - Koordinirani plan o umjetnoj inteligenciji 12.12.2018.
COM (2018) 819 Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. u pogledu odredaba koje se odnose na prodaju robe na daljinu i određene isporuke robe na domaćem tržištu 12.12.2018.
COM (2018) 832 Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u Zajedničkom odboru osnovanom u skladu s člankom 41. stavkom 1. Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Norveške o administrativnoj suradnji, suzbijanju prijevara i naplati tražbina u području poreza na dodanu vrijednost 12.12.2018.
COM (2018) 841 Verbalna nota o Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 12.12.2018.
COM (2018) 796 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću (sastanak na vrhu država članica), Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Prema snažnijoj međunarodnoj ulozi eura 11.12.2018.
COM (2018) 767 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija tržišta kapitala: vrijeme za obnavljanje angažmana u korist ulaganja, rasta i jače uloge eura 11.12.2018.
COM (2018) 834 Prijedlog odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju 11.12.2018.
COM (2018) 821 Prijedlog provedbene uredbe Vijeća o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu isporuka robe ili usluga omogućenih upotrebom elektroničkih sučelja te posebnih odredbi za porezne obveznike koji isporučuju usluge osobama koje nisu porezni obveznici ili prodaju robu na daljinu i obavljaju određene isporuke robe na domaćem tržištu 11.12.2018.
COM (2018) 814 Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću - Prema brzom dogovoru o dugoročnom proračunu za europske prioritete Doprinos Europske komisije sastanku Europskog Vijeća 13.–14. prosinca 2018. 10.12.2018.
COM (2018) 798 Komunikaciji Komisije Europskom parlamentu, Europskom vijeću i Vijeću upravljanje svim aspektima migracija: napredak u okviru europskog migracijskog programa Informativni članci o prijedlozima o kojima treba postići dogovor 10.12.2018.